બંધ

કામ માટે ખાલી જગ્યાઓ

કામ માટે ખાલી જગ્યાઓ
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
ડૉ B.B.A સરકારી પોલિટેકનિક કરાડ

ટૂંકા ગાળાના કરારના આધારે લેક્ચરરની વિવિધ જગ્યાઓની જાહેરાત.

03/05/2023 25/05/2023 જુઓ (344 KB)
DNH અને DD પાવર કોર્પોરેશન લિ.

DNH અને DD પાવર કોર્પોરેશન લિમિટેડમાં અધિક્ષક ઇજનેર અને વીજળી વિભાગ દમણ અને દીવમાં કાર્યપાલક ઇજનેરની જગ્યા માટેની જાહેરાત

12/05/2023 25/05/2023 જુઓ (272 KB)
તબીબી અને આરોગ્ય સેવાઓ નિયામક

NAMO મેડિકલ એજ્યુકેશન એન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હેઠળ ટૂંકા ગાળાના કરારના આધારે વિવિધ પોસ્ટ માટે જાહેરાત.

17/04/2023 01/05/2023 જુઓ (1,022 KB)
ડો.બી.બી.એ સરકારી પોલિટેકનિક કરાડ

લેક્ચરરની વિવિધ જગ્યાઓની જાહેરાત.

12/04/2023 28/04/2023 જુઓ (513 KB)
શિક્ષણ નિયામકની કચેરી

કેજીબીવી પ્રકાર I- ખેરડી અને કેજીબીવી પ્રકાર IV – દપાડા માટે સંપૂર્ણ સમય, પાર્ટ ટાઇમ શિક્ષકો અને સહાયક સ્ટાફની પોસ્ટ માટે જાહેરાત ટૂંકા ગાળાના કરાર (STC) આધારે.

20/03/2023 20/04/2023 જુઓ (8 MB)
શિક્ષણ નિયામકની કચેરી

પ્રાથમિક અને ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોને સંપૂર્ણ રીતે ટૂંકા ગાળાના કરાર (STC) પર જોડવા માટેની જાહેરાત

03/03/2023 17/04/2023 જુઓ (2 MB)
સરકારી ઔધ્યોગિક પ્રશિક્ષણ સંસ્થાન, ખાનવેલ, દા.ન. હ.

ગેસ્ટ ફૅકલ્ટી બેસિસ પર વૉકેશનલ ઇન્સ્ટ્રક્ટરની જગ્યા માટે વોક ઇન ઇન્ટરવ્યૂ

29/03/2023 06/04/2023 જુઓ (479 KB)
સિલ્વાસા સ્માર્ટ સિટી લિમિટેડ

સિલ્વાસા સ્માર્ટ સિટી લિમિટેડમાં વિવિધ પોસ્ટ માટે જાહેરાત

22/03/2023 03/04/2023 જુઓ (1 MB)
તબીબી અને આરોગ્ય સેવાઓ નિયામક

પોસ્ટ માટે વોક-ઇન-ઇન્ટરવ્યુ

23/03/2023 01/04/2023 જુઓ (618 KB)
તબીબી અને આરોગ્ય સેવાઓ નિયામક

વિવિધ પોસ્ટ માટે ઇન્ટરવ્યુમાં ચાલો

20/03/2023 25/03/2023 જુઓ (1 MB)