બંધ

જીલ્લો વહીવટ

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

જીલ્લો વહીવટ
પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ ફોન ફેક્સ સરનામું
નો ઇમેઝ શ્રી સંદીપકુમાર સિંહ, આઈ.એ.એસ. કલેક્ટર, દાદરા અને નગર હવેલી collector-dnh[at]nic[dot]in 0260-2642721
નો ઇમેઝ શ્રી હરેશ્વર વી.સ્વામી, આઈ.પી.એસ પોલીસ અધિક્ષક hareshwar[dot]swami[at]gov[dot]in
નો ઇમેઝ શ્રી હરિલાલ ચાવડા મુખ્ય કારોબારી અધિકારી harilal[dot]chavda[at]gov[dot]in 8487819999
નો ઇમેઝ અપૂર્વ શર્મા, ડેનીક્સ ડો નિવાસી નાયબ કલેક્ટર (સિલ્વાસા) rdcsilvassa016[at]gmail[dot]com 0260-2642340
નો ઇમેઝ કુ. રિષિતા ગુપતા, આઇ. એ. એસ (P) નિવાસી નાયબ કલેક્ટર (ખાનવેલ) rdc[dot]khanvel[at]gmail[dot]com 0260-2633012
નો ઇમેઝ શ્રી મોહિત મિશ્રા મુખ્ય અધિકારી mohit[dot]mishra[at]gov[dot]in 9013811072
નો ઇમેઝ ગૌરવ નિલેશ નિશીકાંત શિક્ષણ નિયામક Nilesh[dot]gaurav[at]gov[dot]in
નો ઇમેઝ ડો.વી.કે.દાસ ડાયરેક્ટર svbch[dot]sil[at]gmail[dot]com 0260-2642061
નો ઇમેઝ ડી.આર.દામાણીયા અધિક્ષક કલેકટર (એસ) supcol-dnh[at]nic[dot]in
નો ઇમેઝ તિરથરામ શર્મા મામલતદાર Tirathram[dot]sharmadn[at]gov[dot]in 9824598721