બંધ

કોણ કોણ છે

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

જીલ્લો વહીવટ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ ફોન
શ્રી રાકેશ મિન્હાસ, આઈ.એ.એસ.કલેક્ટર, દાદરા અને નગર હવેલીcollector-dnh[at]nic[dot]in0260-2642721
શ્રી હરેશ્વર વી.સ્વામી, આઈ.પી.એસપોલીસ અધિક્ષકhareshwar[dot]swami[at]gov[dot]in
ડો. અપૂર્વ શર્મા, DANICSમુખ્ય કારોબારી અધિકારી0260-2632303
શ્રીમતી ચાર્મી પારેખ, ડેનિકસનિવાસી નાયબ કલેક્ટર ( સિલ્વાસા )rdcsilvassa016[at]gmail[dot]com0260-2642340
શ્રી જતીન ગોયલ, DANICSDirector, Education, DNH & DD
ડૉ. સુનાબ સિંઘ, DANICSનિવાસી નાયબ કલેક્ટર (ખાનવેલ)02602642340
ડો.વી.કે.દાસડાયરેક્ટરsvbch[dot]sil[at]gmail[dot]com0260-2642061
ડી.આર.દામાણીયાઅધિક્ષક કલેકટર (એસ)supcol-dnh[at]nic[dot]in
તિરથરામ શર્મામામલતદારTirathram[dot]sharmadn[at]gov[dot]in9824598721
શ્રી ભાવેશ ભંડારીમામલતદાર