બંધ

કોણ કોણ છે

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

જીલ્લો વહીવટ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ ફોન
શ્રી પ્રિયંક કિશોર, આઇ.એ.એસકલેક્ટર, ડી.એન.એચcollector-dnh[at]nic[dot]in0260-2642721
શ્રી રાજેન્દ્ર પ્રસાદ મીણા, IPSપોલીસ અધિક્ષક, DNHsp-sil-dnh[at]nic[dot]in0260-2643022
શ્રી શુભંકર પાઠક, આઇ.એ.એસ (પી)નિવાસી નાયબ કલેક્ટર (ખાનવેલ)rdc[dot]khanval[at]gmail[dot]com0260-2633012
શ્રીમતી ચાર્મી પારેખ, ડેનિકસનિવાસી નાયબ કલેક્ટર ( સિલ્વાસા )rdcsilvassa016[at]gmail[dot]com0260-2642340
ડો. અપૂર્વ શર્મા, ડેનિકસમુખ્ય કારોબારી અધિકારી0260-2632303
શ્રી અમિત કુમાર, DANICSનિવાસી નાયબ કલેક્ટર (જનરલ)rdcg-dnh[at]ddd[dot]gov[dot]in
શ્રી સી.ડી. વાજાઅધિક્ષક કલેકટર (એસ)supcol-dnh[at]nic[dot]in0260-2642106
શ્રી પરિતોષ વી. શુક્લસહાયક નિયામક (શિક્ષણ)
સાગર એસ. ઠક્કરમામલતદારmdar-dnh[at]nic[dot]in9429295041
શ્રી ભાવેશ કે. પટેલમામલતદારmamlatdar-khanvel[at]gov[dot]in9574777116