બંધ

શ્રી સંદીપકુમાર સિંહ, આઈ.એ.એસ.

ઇમેઇલ : collector-dnh[at]nic[dot]in
હોદ્દો : કલેક્ટર, દાદરા અને નગર હવેલી
ફોન : 0260-2642721