બંધ

કુ. રિષિતા ગુપતા, આઇ. એ. એસ (P)

ઇમેઇલ : rdc[dot]khanvel[at]gmail[dot]com
હોદ્દો : નિવાસી નાયબ કલેક્ટર (ખાનવેલ)
ફોન : 0260-2633012