બંધ

સેન્ટ્રલ

ફિલ્ટર યોજના કેટેગરી મુજબ

ફિલ્ટર

પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા બીમા યોજના

આ યોજના 18 થી 70 વર્ષની વય જૂથના લોકોને એક બેંક ખાતા સાથે ઉપલબ્ધ છે જે વાર્ષિક નવીકરણ ધોરણે 1 લી જૂનથી 31 મે સુધીના કવરેજ અવધિ માટે 31 મેથી અથવા તે પહેલાં autoટો-ડેબિટમાં જોડાવા / સક્ષમ થવાની સંમતિ આપે છે. આધાર બેંક ખાતા માટે પ્રાથમિક કેવાયસી હશે. આ યોજના હેઠળનું જોખમ કવરેજ આકસ્મિક મૃત્યુ અને સંપૂર્ણ અપંગતા માટે રૂ .2 લાખ છે અને રૂ. આંશિક અપંગતા માટે 1 લાખ…

પ્રકાશિત તારીખ: 04/09/2020
વિગતો જુઓ