બંધ

ભારતીય સ્ટેટ બેંક

દદ્રા

ઇમેઇલ : sbi[dot]15815[at]sbi[dot]co[dot]in
ફોન : 0260-2668877
Pincode: 396030