બંધ

પંજાબ રાષ્ટ્રીય બેંક

સિલવાસા

ઇમેઇલ : bo7169[at]pnb[dot]co[dot]in
ફોન : 0260-2641789
Pincode: 396030