બંધ

દવાખાનાઓ

પેટા-જિલ્લા હોસ્પિટલ

દુધાની રોડ, ખુટલી, ખાનવેલ

Pincode: 396230

પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, માંડોની

પીએચસી, માંડોની ડી.એન.એચ.

Pincode: 396230

શ્રી વિનોબા ભાવે સિવિલ હોસ્પિટલ

સંજીભાઇ રૂપજીભાઇ ડેલકર માર્ગ, સાયલી રોડ, સિલવાસા. ડી.એન.એચ.

Pincode: 396230

સમુદાય આરોગ્ય કેન્દ્ર

દાદરા, ઝરીઆમોરા, નજીક. ચેક પોસ્ટ, ડી.એન.એચ.

Pincode: 396030

સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, રાખોલી

સી.એચ.સી.રાઠોલી, પંચાયતની પાસે, રાખોડી, સિલવાસા

Pincode: 396230