બંધ

કામ માટે ખાલી જગ્યાઓ

કામ માટે ખાલી જગ્યાઓ
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
શિક્ષણ નિયામક

સરકારી શાળાઓ માટે ટૂંકા ગાળાના કરાર (STC) આધારે પ્રાથમિક અને ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોની પોસ્ટ માટેની જાહેરાત

21/01/2022 05/02/2022 જુઓ (3 MB)
શિક્ષણ નિયામક

દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવના યુટી માટે ટૂંકા ગાળાના કરાર (એસટીસી) આધારે બ્લોક રિસોર્સ પર્સન્સ (બીઆરપી) ની પોસ્ટ માટેની જાહેરાત

21/01/2022 10/02/2022 જુઓ (2 MB)
આર્કાઇવ (દફ્તરખાનુ)