બંધ

કામ માટે ખાલી જગ્યાઓ

કામ માટે ખાલી જગ્યાઓ
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
શિક્ષણ નિયામક

વિવિધ પોસ્ટ માટે જાહેરાત

23/06/2022 07/07/2022 જુઓ (3 MB)
શ્રી વિનોબા ભાવે સિવિલ હોસ્પિટલ

શ્રી વિનોબા ભાવે સિવિલ હોસ્પિટલ, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ હેઠળ ટૂંકા ગાળાના કરારના આધારે વિવિધ જગ્યાઓની જાહેરાત

17/06/2022 29/06/2022 જુઓ (2 MB)
ઉદ્યોગ વિભાગ

પ્રોજેક્ટ મેનેજરની જગ્યા માટે જાહેરાત

15/06/2022 28/06/2022 જુઓ (1 MB)
પ્રદૂષણ નિયંત્રણ સમિતિ

જુનિયર લેબોરેટરી આસિસ્ટન્ટના હોદ્દા પર કોન્ટ્રાક્ટના ધોરણે કોન્ટ્રાક્ટના આધારે સગાઈ

26/05/2022 07/07/2022 જુઓ (3 MB)
આર્કાઇવ (દફ્તરખાનુ)