બંધ

હોટેલ મેનેજમેન્ટ અને કેટરિંગ ટેકનોલોજી

હોટેલ મેનેજમેન્ટ અને કેટરિંગ ટેકનોલોજી
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
હોટેલ મેનેજમેન્ટ અને કેટરિંગ ટેકનોલોજી

ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ હોટેલ મેનેજમેન્ટ એન્ડ કેટરિંગ ટેક્નોલોજી, સિલ્વાસા ખાતે મેસ સર્વિસ/કોન્ટ્રાક્ટ આપવા માટેની ટેન્ડર સૂચના

20/04/2022 11/05/2022 જુઓ (512 KB)