બંધ

સ્પોર્ટ્સ એન્ડ યુથ અફેર્સ ડિપાર્ટમેન્ટ, સિલ્વાસા – સ્વિમિંગ પૂલનું વાર્ષિક કોમ્પ્રિહેન્સિવ અને મેન્ટેનન્સ કોન્ટ્રેકટ પ્રદાન કરવા અને લાઇફગાર્ડ, ક્લીનિંગ અને સ્વિમિંગ પૂલની સુરક્ષા પૂરા પાડવા

સ્પોર્ટ્સ એન્ડ યુથ અફેર્સ ડિપાર્ટમેન્ટ, સિલ્વાસા – સ્વિમિંગ પૂલનું વાર્ષિક કોમ્પ્રિહેન્સિવ અને મેન્ટેનન્સ કોન્ટ્રેકટ પ્રદાન કરવા અને લાઇફગાર્ડ, ક્લીનિંગ અને સ્વિમિંગ પૂલની સુરક્ષા પૂરા પાડવા
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
સ્પોર્ટ્સ એન્ડ યુથ અફેર્સ ડિપાર્ટમેન્ટ, સિલ્વાસા – સ્વિમિંગ પૂલનું વાર્ષિક કોમ્પ્રિહેન્સિવ અને મેન્ટેનન્સ કોન્ટ્રેકટ પ્રદાન કરવા અને લાઇફગાર્ડ, ક્લીનિંગ અને સ્વિમિંગ પૂલની સુરક્ષા પૂરા પાડવા 18/11/2020 02/12/2020 જુઓ (4 MB)