બંધ

સિલ્વાસા સ્માર્ટ સિટી લિમિટેડ

સિલ્વાસા સ્માર્ટ સિટી લિમિટેડ
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
સિલ્વાસા સ્માર્ટ સિટી લિમિટેડ

સિલ્વાસા સ્માર્ટ સિટી લિમિટેડ, સિલવાસા હેઠળ સાધનોની ખરીદી માટેના રેટ કોન્ટ્રાક્ટ માટેની ટેન્ડર સૂચના

25/01/2022 09/02/2022 જુઓ (890 KB)