બંધ

સિલ્વાસા સ્માર્ટ સિટી લિમિટેડ

સિલ્વાસા સ્માર્ટ સિટી લિમિટેડ
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
સિલ્વાસા સ્માર્ટ સિટી લિમિટેડ

સિલ્વાસા સ્માર્ટ સિટી લિમિટેડ હેઠળ ટૂંકા ગાળાના કરારના આધારે પ્રોજેક્ટ એન્જિનિયરની પોસ્ટ માટે જાહેરાત

24/01/2022 07/02/2022 જુઓ (1 MB)