બંધ

સિલ્વાસા સ્માર્ટ સિટી લિમિટેડ

સિલ્વાસા સ્માર્ટ સિટી લિમિટેડ
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
સિલ્વાસા સ્માર્ટ સિટી લિમિટેડ

સિલ્વાસા રિવર ફ્રન્ટ, સિલ્વાસા, દાદરા અને નગર હવેલી ખાતે ઓપન એર રેસ્ટોરન્ટ માટે આરએફપી

30/07/2021 20/08/2021 જુઓ (2 MB)