બંધ

સિલ્વાસા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ

સિલ્વાસા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
સિલ્વાસા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ

સીવરેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ, સિલ્વાસા માટે ઓનલાઈન સતત એફ્લુઅન્ટ મોનિટરિંગ સિસ્ટમ (OCEMS) ના ઈન્સ્ટોલેશન માટેની ટેન્ડર સૂચના. (બીજો કૉલ)

26/04/2022 02/05/2022 જુઓ (114 KB)