બંધ

સિલ્વાસા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ

સિલ્વાસા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
સિલ્વાસા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ

SMC વિસ્તારમાં વર્ષ 2022-2023 માટે ચોમાસા પૂર્વેની પ્રવૃત્તિઓ માટેની ટેન્ડર સૂચના. (ત્રીજો કૉલ)

24/04/2022 02/05/2022 જુઓ (183 KB)