બંધ

સિલવાસા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ

સિલવાસા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
સિલવાસા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ

સુવિધા મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ હેઠળ સિલ્વાસા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ માટે સ્ટાફના આઉટસોર્સિંગ માટેની ટેન્ડર સૂચના

18/12/2020 01/01/2021 જુઓ (472 KB)