બંધ

સિલવાસા નગર પાલિકા

સિલવાસા નગર પાલિકા
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
સિલવાસા નગર પાલિકા

સિલવાસા નગર પાલિકા અંતર્ગત સિલવાસા નગર પાલિકા ની કચેરીમાં ડ્રાઇવરો, સુરક્ષા ગાર્ડ, સફાઇ કામદારો, અને સેનિટેશન સ્ટાફ માટે યુનિફોર્મની પ્રાપ્તિ નું કાર્ય

27/02/2021 17/03/2021 જુઓ (128 KB)