બંધ

સિલવાસા નગર પાલિકા

સિલવાસા નગર પાલિકા
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
સિલવાસા નગર પાલિકા

સેલવાસ નગર પાલિકા વિસ્તાર માં ઇલેક્ટ્રિકલ પોલ્સ પર જાહેરાત પ્રદર્શિત કરવા માટે 05 (પાંચ) વર્ષ માટે જાહેરાત અધિકાર લીઝ પર આપવા માટે નું કાર્ય

06/02/2021 26/02/2021 જુઓ (241 KB)