બંધ

સરકારી ઔધ્યોગિક પ્રશિક્ષણ સંસ્થાન, સિલવાસા, દા.ન. હ.

સરકારી ઔધ્યોગિક પ્રશિક્ષણ સંસ્થાન, સિલવાસા, દા.ન. હ.
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
સરકારી ઔધ્યોગિક પ્રશિક્ષણ સંસ્થાન, સિલવાસા, દા.ન. હ.

સરકારી ઔધ્યોગિક પ્રશિક્ષણ સંસ્થાન, સિલવાસા, દા.ન.હ. ના વિકાસ માટે ઉદ્યોગ ભાગીદારની પસંદગી – શુદ્ધિકરણ ઇઓઆઈનું ફ્લોટિંગ.

03/11/2021 18/11/2021 જુઓ (150 KB)