બંધ

સરકારી ઔધ્યોગિક પ્રશિક્ષણ સંસ્થાન, સિલવાસા, દા.ન. હ.

સરકારી ઔધ્યોગિક પ્રશિક્ષણ સંસ્થાન, સિલવાસા, દા.ન. હ.
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
સરકારી ઔધ્યોગિક પ્રશિક્ષણ સંસ્થાન, સિલવાસા, દા.ન. હ.

પીએમકેવીવાય હેઠળ આર.પી.એલ. સ્કીમ માટે એસ.ટી.ટી. અને પી.આઈ.એ. માટે ટ્રેનિંગ પ્રદાતાના એમ્પ્નેલમેન્ટ માટે ઇઓઆઈનું ફ્લોટિંગ

08/03/2021 29/03/2021 જુઓ (2 MB)