બંધ

સરકારી ઔધ્યોગિક પ્રશિક્ષણ સંસ્થાન, સિલવાસા, દા.ન. હ.

સરકારી ઔધ્યોગિક પ્રશિક્ષણ સંસ્થાન, સિલવાસા, દા.ન. હ.
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
સરકારી ઔધ્યોગિક પ્રશિક્ષણ સંસ્થાન, સિલવાસા, દા.ન. હ.

સરકારી આઈ. ટી. આઈ., સિલવાસામાં કેન્ટીન ચાલુ કરવા બાબત લિમિટેડ ટેન્ડર નોટિસ

08/01/2021 22/01/2021 જુઓ (9 MB)