બંધ

શિક્ષણ નિયામક

શિક્ષણ નિયામક
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
શિક્ષણ નિયામક

જાહેર ખાનગી ભાગીદારી (પીપીપી) આધાર પર દાદરા અને નગર હવેલીની સરકારી શાળાના સંચાલન અને જાળવણી માટેની દરખાસ્ત માટેની વિનંતી (દત્તક મોડેલ રખોલી)

05/04/2021 26/04/2021 જુઓ (1 MB)