બંધ

શિક્ષણ નિયામકશ્રી

શિક્ષણ નિયામકશ્રી
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
શિક્ષણ નિયામકશ્રી

જાહેર-પ્રાઇવેટ પાર્ટર્શિપ (પીપીપી) બેસિસ (હાઇબ્રીડ ERપરેશનલ કRAન્ટ્રેક્ટ મોડેલ) પર દદ્રા અને નાગરો હવાલી (ડીએનએચ) ની સરકારી શાળાઓની ANDપરેશન અને જાળવણી માટે આર.એફ.પી.

25/08/2020 09/09/2020 જુઓ (2 MB)