બંધ

યોજના અને આંકડા વિભાગ

યોજના અને આંકડા વિભાગ
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
યોજના અને આંકડા વિભાગ

દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવની યુટી દ્વારા વિકસિત સૂચિત portalનલાઇન પોર્ટલમાં ડેટા એન્ટ્રી
Annexure 3

31/03/2021 04/04/2021 જુઓ (2 MB)