બંધ

માહિતી ટેકનોલોજી વિભાગ

માહિતી ટેકનોલોજી વિભાગ
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
માહિતી ટેકનોલોજી વિભાગ

કોન્ફરન્સ હોલ, સચિવાલય, સિલવાસામાં વીસી સાધનો અંગેનો શુદ્ધિપત્ર.

20/04/2022 29/04/2022 જુઓ (449 KB)