બંધ

મહેસૂલ વિભાગ

મહેસૂલ વિભાગ
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
મહેસૂલ વિભાગ

સરકારમાં 62 વૃક્ષો પર મોસમી ફળ (કેરી) લેન્ડ બેરિંગ સર્વે નંબર 359 0-73 હેક્ટરની આવક 28/01/2021 ના ​​રોજ 11.30 વાગ્યે ગામ સિલ્લીની

02/01/2021 28/01/2021 જુઓ (59 KB)