બંધ

પી.ડબ્લ્યુ.ડી. વર્ક ડિવિઝન (આર.એન્ડ.બી)

પી.ડબ્લ્યુ.ડી. વર્ક ડિવિઝન (આર.એન્ડ.બી)
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
પી.ડબ્લ્યુ.ડી. વર્ક ડિવિઝન (આર.એન્ડ.બી)

મોરખાલ, ફલાંડી, મસાત, સુરંગી, કેહરદી અને સિંદોની ખાતે હાઇ સ્કૂલ બિલ્ડિંગને સજ્જ કરવા માટેની ટેન્ડર સૂચના

13/05/2021 24/05/2021 જુઓ (526 KB)