બંધ

પશુપાલન અને પશુ ચિકિત્સા સેવાઓ વિભાગ

પશુપાલન અને પશુ ચિકિત્સા સેવાઓ વિભાગ
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
પશુપાલન અને પશુ ચિકિત્સા સેવાઓ વિભાગ

360 નંગ માટે ટેન્ડર નોટિસ. ગીર ગાયને કૃત્રિમ ગર્ભાધાન (અલ) કરવા માટે સેક્સ્ડ વીર્ય સ્ટ્રો

23/09/2021 06/10/2021 જુઓ (4 MB)