બંધ

પરિવહન વિભાગ

પરિવહન વિભાગ
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
પરિવહન વિભાગ

દાદરા અને નાગર હવેલી અને દમણ અને દીવની યુટીમાં સલામતી અને અમલ માટે AIS-140 આધારિત વાહન ટ્રેકિંગ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ (VTMS) અમલીકરણ માટે એજન્સીની પસંદગી માટે રસની અભિવ્યક્તિ.

17/04/2021 05/05/2021 જુઓ (2 MB)