બંધ

નિયામક, યોજના અને આંકડા વિભાગ

નિયામક, યોજના અને આંકડા વિભાગ
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
નિયામક, યોજના અને આંકડા વિભાગ

જિલ્લા કક્ષાના ઘરેલુ સર્વેની સૂચિનું મુદ્રણ

05/01/2021 11/01/2021 જુઓ (796 KB)