બંધ

તબીબી અને જાહેર આરોગ્ય વિભાગ

તબીબી અને જાહેર આરોગ્ય વિભાગ
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
તબીબી અને જાહેર આરોગ્ય વિભાગ

COVID-19 માટે રેપિડ એન્ટિજેન કીટ્સ ખરીદવા માટે દર કરાર માટેની ટેન્ડર સૂચના

25/08/2020 03/09/2020 જુઓ (771 KB)