બંધ

ડો.એ.પી.જે.અબ્દુલ કલામ સરકાર. કોલેજ

ડો.એ.પી.જે.અબ્દુલ કલામ સરકાર. કોલેજ
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
ડો.એ.પી.જે.અબ્દુલ કલામ સરકાર. કોલેજ

હાલની કોલેજ વેબસાઇટ અને વેબ હોસ્ટિંગ સેવા માટે ક્લાઉડ સર્વર જગ્યાની પ્રાપ્તિ માટે અવતરણ સૂચના

23/04/2021 15/05/2021 જુઓ (2 MB)