બંધ

શિક્ષણ નિયામકની કચેરી

શિક્ષણ નિયામકની કચેરી
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
શિક્ષણ નિયામકની કચેરી

દમણ ખાતે ડિસ્ટ્રિક્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ એજ્યુકેશન એન્ડ ટ્રેઈનિંગ (DIET) માટે કોન્ટ્રાક્ટના ધોરણે 04 લેક્ચરરની જગ્યા માટેની જાહેરાત

24/12/2021 12/01/2022 જુઓ (4 MB)