બંધ

જા.બાં.વિ, જિલ્લા પંચાયત

જા.બાં.વિ, જિલ્લા પંચાયત
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
જા.બાં.વિ, જિલ્લા પંચાયત

દાદરા, ખાનવેલ અને નરોલી ખાતે નવનિર્મિત સરકારી પ્રાથમિક શાળા માટે મોડ્યુલર ફર્નિચર પ્રદાન કરવા અને સપ્લાય કરવા માટેની ટેન્ડર સૂચના

05/04/2022 09/04/2022 જુઓ (1 MB)