બંધ

ખાદ્ય નાગરિક પુરવઠા વિભાગ

ખાદ્ય નાગરિક પુરવઠા વિભાગ
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
ખાદ્ય નાગરિક પુરવઠા વિભાગ

અનાજની અવરજવર માટેના કરાર માટેની ટેન્ડર સૂચના

23/02/2021 03/03/2021 જુઓ (2 MB)