બંધ

ઉચ્ચ અને ટેકનિકલ શિક્ષણ વિભાગ

ઉચ્ચ અને ટેકનિકલ શિક્ષણ વિભાગ
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
ઉચ્ચ અને ટેકનિકલ શિક્ષણ વિભાગ

રાજ્ય પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર, રાષ્ટ્રીય ઉચ્ચતર શિક્ષા અભિયાન માટે કન્સલ્ટન્ટ અને MIS મેનેજર કમ ડેટા ઓપરેટર (કરાર) ની જગ્યા માટે અરજી મંગાવવામાં આવી છે.

07/02/2024 29/02/2024 જુઓ (586 KB)