બંધ

ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ હોટેલ મેનેજમેન્ટ એન્ડ કેટરિંગ ટેકનોલોજી

ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ હોટેલ મેનેજમેન્ટ એન્ડ કેટરિંગ ટેકનોલોજી
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ હોટેલ મેનેજમેન્ટ એન્ડ કેટરિંગ ટેકનોલોજી

કૌશલ્ય ઓફ સ્ટાફ આઉટસોર્સિંગ સંસ્થા લેબોરેટરી / લાયબ્રેરી / ઓફિસ એટેન્ડન્ટ્સ તરીકે ટેન્ડર નોટીસ

25/05/2021 21/06/2021 જુઓ (4 MB)