બંધ

ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ હોટલ મેનેજમેન્ટ એન્ડ કેટરિંગ ટેકનોલોજી

ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ હોટલ મેનેજમેન્ટ એન્ડ કેટરિંગ ટેકનોલોજી
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ હોટલ મેનેજમેન્ટ એન્ડ કેટરિંગ ટેકનોલોજી

ટેન્ડર નોટિસ

05/01/2021 21/01/2021 જુઓ (79 KB)