બંધ

ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ હોટલ મેનેજમેન્ટ અને કેટરિંગ ટેકનોલોજી

ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ હોટલ મેનેજમેન્ટ અને કેટરિંગ ટેકનોલોજી
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ હોટલ મેનેજમેન્ટ અને કેટરિંગ ટેકનોલોજી

વિવિધ પદો માટેની જાહેરાત

29/11/2020 04/12/2020 જુઓ (152 KB)