બંધ

આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ

આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ

જિનોમ સિક્વન્સિંગ માટે કોવિડ 19 લેબોરેટરી માટે લેબોરેટરી મટિરિયલ્સ અને રીએજન્ટ્સની ખરીદી માટે ટેન્ડર નોટિસ

14/03/2022 21/03/2022 જુઓ (4 MB)