બંધ

આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ

આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ

કોવિડ-19 પીસીઆર લેબોરેટરી માટે લેબોરેટરી મટિરિયલ્સ અને રીએજન્ટ્સની ખરીદી માટેના રેટ કોન્ટ્રાક્ટ માટેની ટેન્ડર સૂચના

04/03/2022 15/03/2022 જુઓ (601 KB)