બંધ

આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ

આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ

કોવિડ -19 પીસીઆર લેબોરેટરી માટે લેબોરેટરી મટિરીયલ્સની ખરીદી માટે રેટ કરાર માટેની ટેન્ડર સૂચના.

22/03/2021 30/03/2021 જુઓ (701 KB)