બંધ

આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ, ડી.એન.એચ. અને ડીડી

આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ, ડી.એન.એચ. અને ડીડી
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ, ડી.એન.એચ. અને ડીડી

પ્રજનન માતા નવી જન્મેલા બાળક અને કિશોરો આરોગ્ય કાર્યક્રમ માટે દવાઓ અને સામગ્રીની ખરીદી માટે દર કરાર માટેની મર્યાદિત ટેન્ડર સૂચના

04/01/2021 11/01/2021 જુઓ (740 KB)