બંધ

આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ

આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ

1000Amp પાવર ડિસ્ટ્રિબ્યુશન બોર્ડ્સ (PDB) પેનલની સપ્લાય, ઇન્સ્ટોલેશન અને કમિશનિંગ માટે ટેન્ડર સૂચના

03/06/2021 05/06/2021 જુઓ (190 KB)