બંધ

આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ

આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ

આરોગ્ય અને કુટુંબ કલ્યાણ વિભાગ, ડી.એન.એચ. અને ડીડી માટે ક્વોરેન્ટાઇન દર્દીઓ માટે નિકાલજોગ બાઉલ, ટ્રે, ચમચી અને કપના દર કરાર માટેની ટેન્ડર સૂચના

27/04/2021 30/04/2021 જુઓ (720 KB)