બંધ

આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ

આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ

કોવિડ -19 પીસીઆર લેબોરેટરી માટે લેબોરેટરી મટિરીયલ્સની ખરીદી માટે રેટ કરાર માટેની ટેન્ડર સૂચના

06/04/2021 10/04/2021 જુઓ (341 KB)