બંધ

આયોજન અને વિકાસ સત્તા મંડળ

આયોજન અને વિકાસ સત્તા મંડળ
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
આયોજન અને વિકાસ સત્તા મંડળ

દાદરા અને નગર હવેલી આયોજન અને વિકાસ સત્તામંડળ માટે સુવિધા વ્યવસ્થાપન હેઠળ સ્ટાફના આઉટસોર્સિંગ માટેની ટેન્ડર સૂચના

08/08/2022 22/08/2022 જુઓ (353 KB)