બંધ

આયોજન અને વિકાસ અધિકારી

આયોજન અને વિકાસ અધિકારી
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
આયોજન અને વિકાસ અધિકારી

ડી.એન.એચ.પી.ડી.એ. ઓફિસ સિલવાસા ખાતે ટોઇલેટ બ્લોકના નવીનીકરણ અંગેના કામ માટે ફરીથી ટેન્ડર.

15/07/2021 29/07/2021 જુઓ (5 MB)